تاريخ : دوشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۱ | ۱۰:۲۸ قبل از ظهر | نویسنده : احمدجاوید"بهشتی"

جــدول زمـاني اخـذ امتحانـات کــانـکـــور سال1391 - 1392

  اينک پلان اخذ امتحانات کانکور سال1391 الي1392 که مرکزوولايات بادرنظرداشت ولايات گرمسير، سردسيرصعب العبور وساير ولايات کشورتنظيم گرديده ودرصورتيکه فورم هاي ثبت نام به وقت وزمان معين ازطرف وزارت محترم معارف به رياست امتحانات مواصلت نمايند وشرايط اقليمي کشوراجـــازه دهـــــد ( زميني وهوائي ) کدام مشکل تخنيکي رخ ندهد قابل تـطـبـيـق مـيـبـاشــد .  مطابق فيصله شوراي رهبري وزارت تحصيلات عالي درسال 1391-1392 د ر34 ولايت و4 ولسوالي بدخشان( درواز، شغنان ،بهارک،خواهان ) به شکل مستقل اخذ ميگردد.

شماره

نوع امتحانات کانکور

ولايات مربوطه

نوع اجراات

1

امتحان کانکور بورسهاي ماستري شبانه

کـــابــــــل

امتحان اخذونتايج آن اعلان گرديده است

2

امتحان کانکورشبانه ولايات

بلخ ، کندهار، بغلان ، باميان ، پروان ، کاپيسا ،ننگرهار،جوزجان ، فارياب، کندز وخوست

امتحان اخذونتايج آن اعلان گرديده است

3

اخذامتحان اکادمي ملي نظامي وزارت دفاع ملي

اخذامتحان اکادمي ملي نظامي وزارت دفاع ملي

درهفته دوم برج عقرب 1391

4

امتحان کانکو ر عمومي ، متفراقه و مدارس ديني فارغ صنوف دوازدهم

غور ، داي کندي ، باميان ، ارزگان ، بادغيس ، نيمروزو نورستان

درهفته سوم وچهارم برج عقرب 1391

5

امتحان کانکور عمومي ، متفرقه و مدارس ديني فارغ صنوف دوازدهم

بغلان،تخار،کندز وفيض آباد، دروازفيض آباد، درواز، شغنان ،بهارک وخواهان بدخشان

درهفته اول برج قوس 1391

6

امتحان کانکور عمومي ، متفرقه و مدارس ديني فارغ صنوف دوازدهم

غزني ، کندهار،هلمند، زابل ، خوست ، پکتيا و پکتيکا

هـفـتـه دوم برج قوس 1391

7

امتحان کانکور عمومي،  متفرقه و مدارس ديني فارغ صنوف دوازدهم

سمنگان ، بلخ ، جوزجان ، فارياب و سرپل

هـفـتـه سوم وچهارم برج قوس 1391

8

امتحان کانکور عمومي ، متفرقه و مدارس ديني فارغ صنوف دوازدهم

 

هرات  

هفته اول برج جدي سال 1391

9

امتحان کانکور عمومي ، متفرقه و مدارس ديني فارغ صنوف دوازدهم

 

ننگرهار، لغمان وکنرها

هفته دوم وسوم برج جدي سال 1391

10

امتحان کانکور عمومي ، متفرقه ومدارس ديني فارغ صنوف دوازدهم

 

ميدان وردگ ، لوگر ولسوالي هاي کابل

هفته سوم وچهار برج جدي 1391

11

امتحان کانکور عمومي،  متفرقه و مدارس ديني فارغ صنوف دوازدهم

دوامتحان کانکورعمومي ومتفرقه ليسه هاي مرکزکابل

هفته چهارم برج جدي سال1391

12

امتحان کانکور عمومي ، متفرقه و مدارس ديني فارغ صنوف دوازدهم

امتحان کانکور ليسه هاي مرکزشهرکابل ،پروان ، کاپيساوپنجشير

هفته اول برج دلو سال 1391

13

امتحان کانکورعمومي،متفرقه ومدارس ديني فارغ صنوف دوازدهم خارج مرز وافراديکه نظربه معاذير در امتحانات ولايات ويامرکز اشتراک ننموده .

خارج مرزولايات وکابل

درهفته سوم دلواخذخواهد شد ودرختم دلو سال 1391 نتايج امتحانات کـانـکـور انشاالله اعــلان خواهند شد .

     قرارشرح فوق پلان امتحانات کانکور باساس جدول زماني بعداز منظوري درصورت وصول فورم ثبت نام ازرياست هاي معارف وزارت محترم معارف قابل اجرا وتطبيق ميباشـــــــد .  

نــوت : وقت دقيق اخذامتحان هرولايت بادرنظرداشت شرايط فوق الذکر يک هفته قبل ازتاريخ معين اعلان ميگردد. شاگردان عزيزمطلع باشند. 

  • زیبا مد
  • بیهوش